ReFox - LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

mezi
autorem softwarového produktu (dále jen autor)
a
uživatelem softwarového produktu (dále jen uživatel).

Předmětem této smlouvy je poskytnutí práv k softwarovému produktu ReFox včetně datových struktur a dokumentace (dále jen SOFTWARE) a to nezávisle na typu distribučního média.

Softwarový produkt se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Produkt zahrnuje počítačový software, datové struktury a dokumentaci v elektronické formě.

Instalováním programu potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami této smlouvy a jste jimi vázáni.

Podle této smlouvy získáváte právo užívat SOFTWARE po dobu platnosti této smlouvy a podle dále uvedených ustanovení.

POZOR! Počítačové programy, na něž se tato smlouva vztahuje, jsou autorskými díly chráněnými ustanoveními autorského zákona.

OPRÁVNĚNÍ, KTERÁ TOUTO SMLOUVOU ZÍSKÁVÁTE:
a) Provozovat SOFTWARE tak dlouho, dokud budete respektovat podmínky této smlouvy.
b) Provozovat SOFTWARE na jednom počítači nebo pracovní stanici pro jednu osobu, není-li určeno jinak zvláštním ujednáním mezi autorem a uživatelem. Toto ujednání, je-li uzavřeno, se stává nedílnou součástí této smlouvy.
c) Pořídit si rozmnoženiny SOFTWARE je dovoleno jen potřebuje-li je uživatel pro archivní účely, popřípadě k nahrazení oprávněně získané rozmnoženiny, která byla ztracena, zničena nebo jinak znehodnocena.

JEDNÁNÍ, KTERÉ JE ZEJMÉNA ZAKÁZÁNO:
a) Instalovat a/nebo provozovat SOFTWARE na více počítačích současně, než je dovoleno v této smlouvě.
b) Pořizovat rozmnoženiny SOFTWARE s výjimkou případů uvedených v této smlouvě a dále jej šířit. V případě pořízení jakýchkoliv dalších rozmnoženin SOFTWARE, vyjma případů uvedených v této smlouvě, uživatel bere na vědomí, že porušuje autorská práva autora, pokud neprokáže, že takovéto další rozmnoženiny používá výhradně pro své osobní potřeby za výše uvedených podmínek.
c) Jakýmkoliv způsobem SOFTWARE analyzovat, měnit, překládat jej do jiných programovacích či národních jazyků nebo do zdrojového tvaru, nebo do tvaru assembler, zahrnout jej do jiného software a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původního SOFTWARE a jakkoliv zasahovat do vnitřní struktury SOFTWARE s výjimkou případů uvedených v této smlouvě a/nebo povolených zákonem.
d) Půjčovat, pronajímat či jinak provozovat SOFTWARE ve prospěch třetích stran, převádět získaná oprávnění a jiným nepovoleným způsobem nakládat se SOFTWARE.

ODPOVĚDNOST AUTORA:
Autor poskytuje 3 měsíční záruku na provoz SOFTWARE v souladu s uživatelskou dokumentací. Odpovědnosti za vady se autor může zbavit bezplatným zasláním opravené verze uživateli. Autor neručí za škody vzniklé nesprávným provozováním SOFTWARE v rozporu s podmínkami uvedenými v uživatelské dokumentaci. V případě jakékoliv škody vzniklé uživateli nebo třetí osobě přímo nebo nepřímo na základě používání SOFTWARE je veškerá odpovědnost na uživateli SOFTWARE.
Kromě výše uvedeného je SOFTWARE poskytován "tak, jak je", to jest BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO JISTÝ KONKRÉTNÍ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE AUTOR ZODPOVĚDNÝ ZA ZTRÁTU ZISKU NEBO JINOU KOMERČNÍ ŠKODU, VČETNĚ SPECIÁLNÍCH, NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH NEBO JINÝCH ŠKOD.

DOBA PLATNOSTI SMLOUVY:
Smlouva nabývá platnosti okamžikem, kdy uživatel obdrží od autora distribuční sadu obsahující SOFTWARE. Smlouva zůstává v platnosti, pokud uživatel neporuší smluvní podmínky. Platnosti smlouva pozbývá automaticky, aniž by autor musel smlouvu vypovědět, okamžikem, kdy uživatel učiní cokoliv v rozporu s ustanoveními této smlouvy. Tato smlouva rovněž pozbývá platnosti okamžikem, kdy po dodání nové verze SOFTWARE vstoupí v platnost licenční ujednání na tuto novou verzi SOFTWARE mezi uživatelem a autorem. V okamžiku, kdy skončí platnost této smlouvy, je uživatel povinen přestat SOFTWARE dále jakkoliv používat a je povinen zničit (popř. vrátit k likvidaci distributorovi) software, kopie softwaru a související materiály.

VYPOVĚZENÍ SMLOUVY:
Software nelze vracet, neboť se nejedná o běžné zboží a Vy jste si jej nekoupili. Jediné, co si kupujete, je právo k užití tohoto software vyjádřené smlouvou, s níž souhlasíte v okamžiku rozpečetění obálky s instalačním diskem. V případě elektronické distribuce programu je smlouva potvrzena odesláním dat pro vygenerování aktivačního klíče. Smlouva neumožňuje její jednostranné vypovězení po rozpečetění obálky s instalačním diskem nebo po nainstalování programu a odeslání dat v případě elektronické distribuce programu.

OBECNÁ USTANOVENÍ:
Tato smlouva představuje naše vzájemné pochopení a souhlas ohledně softwaru, kopií softwaru a souvisejících materiálů a nahrazuje všechna předchozí ujednání. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena po oboustranném souhlasu a z jejich výslovné, vážené a svobodné vůle, nikoli v tísni či za nevýhodných podmínek.


Copyright © 1992-2021 by Jan Brebera, ComPro (CZ)
ReFox is a property of its author - Jan Brebera
Jan_Brebera is the holder of all rights relating to ReFox